Bättre lärande och en naturlig lärandekultur startar med nyfikenhet

Kompetens är en färskvara som behöver underhållas och utvecklas kontinuerligt. Framtidens arbetsgivare kan med lärandekulturen skapa förutsättningar för motiverade, engagerade medarbetare med självledarskap som ger er organisation en ökad konkurrensförmåga.

I organisationer där medarbetare blir sedda och får vara med och påverka sin utveckling och bidra till organisationens bästa skapas både motivation och resultat. Individen, teamet och ledningen kan tillsammans uppnå innovationskraft, konkurrenskraft och ökad överlevnadsförmåga.

Känslan av att vara en del av ett sammanhang och ha en tydlig gemensam vision och mission ger bränsle för bättre prestationer för både den enskilda medarbetaren, organisationen och dess kunder.

Attraktiva arbetsplatser har en kultur som motiverar

En gallupundersökning visade att 59% av millennials uttryckte att möjligheten att få lära och utvecklas på jobbet var extremt viktigt i valet av jobb och arbetsgivare.

Undersökningen uppskattade den årliga kostnaden för personalomsättning i den amerikanska ekonomin till USD 30,5 miljarder i samband med att millennials byter jobb på grund av bristande engagemang.

Dessa trender, som vi även ser i Norden, formar en ny spelplan där en strategi behövs för digitalt lärande och kompetensutveckling. Organisationer behöver anpassas och öka medvetandet ytterligare för lärande i det dagliga arbetet.

Lärandekulturen hjälper lärandet ske naturligt i arbetet

Med stöd i vetenskapen arbetar vi med ett modernt synsätt på kompetensutveckling, där lärandet ses som en kontinuerlig resa snarare än en enskild händelse.

En nyfiken lärandekultur gör lärandet naturligt. Kompetensöverföringen ökar, dina medarbetare utvecklas och delar med sig. De känner nyfikenhet, engagemang och når ökade prestationer. Vi uppmuntrar en kultur med lärande som blir av och gör nytta. Ett lärande du kan praktisera direkt i arbetet.

Teknik, människor och lärandekultur är naturligt för oss. Vi vill hjälpa dig att skapa ett engagemang som bidrar till arbetsplatsen alla vill vara en del av.

I en trygg lärandekultur är misslyckanden möjligheter

Ett av våra mest grundläggande behov är att känna trygghet. Den amerikanska psykologen Will Schutz beskriver Den goda organisationen i sin utvecklingsmodell The Human Element, där han menar att människan vill känna sig betydelsefull, kompetent och omtyckt. Alla dessa behov är kopplade till rädslor som att bli ignorerad, förödmjukad eller avvisad. Tyvärr är den främsta drivkraften i många organisationer rädsla.

Avsaknad av trygghet slår mot lärandekulturen och rädslan för att misslyckas skapar kortsiktiga incitament och ett förutsägbart handlande som begränsar nytänkande och utveckling.

Organisationer med en öppen och tillåtande lärandekultur möjliggör utveckling och engagemang. Det innebär ett lärande med medarbetare som når resultat genom både egna och andras misslyckanden och framgångar.

Skapa delaktighet i mål och visioner

När dina medarbetare är involverade i de individuella och gemensamma målen ökar deras engagemang. Visionen om sin egen och företagets framtid gör att syftet känns meningsfullt samtidigt som medbestämmandet ökar. En attraktiv kompetens- och karriärplan kan vara det som skiljer dig som arbetsgivare från en konkurrent.

Möt kundernas och medarbetarnas förändrade kravbild

För att möta nya krav behövs en lärandekultur och ett lärande som har ett relevant och effektivt content:

  • Lärande in the moment of need på arbetet med mobilt lärande.
  • Offline content.
  • Lärande i kort videoformat, bite-size learning.
  • Personaliserat lärande.
  • Socialt lärande med delningsfunktioner.
  • Gamification.
  • Lokaliserat content.

Hör av dig om du har frågor så berättar vi mer om hur vi arbetar.

Om Snabbfoting

Snabbfoting leder människor till det som verkligen betyder något i deras arbetsliv. Vi hjälper organisationer i Norden, Europa och USA att blomstra, och löser riktiga problem med Fearless workplace culture design, kontinuerligt lärande, och teknik som möjliggörare.

Share This Story On Your Favourite Platform!

Prenumerera på nyhetsbrevet.

Kurerade insikter om ledarskap, AI & lärande, innovation och lärandekultur. Vår Privacy policy.

Du kan skapa en blomstrande & mer framgångsrik organisation.

Du behöver inte göra det här ensam.